Smart Sadif
logo
about_sadif
logo

មូលនិធិសម្រាប់អាជីវកម្មបែបឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត     អាស្យាតា គឺជាមូលនិធិបណ្តាក់ទុនដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ រហូត ដល់ទៅ ៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ យើងនឹងប្រើប្រាស់វា ដើម្បី ផ្តល់ទុនដល់ ក្រុមហ៊ុនដែលទើបបង្កើតថ្មី ដែលផ្តល់ សេវាកម្ម បែបឌីជីថល ហើយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា។ មូលនិធិ នេះក៏នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជម្រុញឲ្យវិស័យឌីជីថល នៅកម្ពុជា អោយកាន់តែរីកលូតលាស់ជាងមុនផងដែរ។


logo
រំកិល​ចុះ
about_sadif

វត្ថុបំណងរបស់យើង

មូលនិធិសម្រាប់អាជីវកម្មបែបឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត    អាស្យាតានឹងបណ្តាក់ទុនទៅលើក្រុមហ៊ុនថ្មីៗដែលនឹងមាន សមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវិស័យឌីជីថលក៏ដូចជាជម្រុញឲ្យ ពួកគេលូតលាស់ផងដែរ។


logo

logo

identify

ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនទើបបើកថ្មីដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់

identify

ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមហ៊ុនល្អបំផុត ក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការសូន្យអនាគតនៃវិស័យឌីជីថលរបស់ ប្រទេសកម្ពុជា

identify

ជម្រុញឲ្យមានការលូតលាស់ និងកិច្ចផ្តួចផ្តើមថ្មីៗលើសពីអ្វីដែលគេ រំពឹងទុក

identify

បង្កើតក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមានតម្លៃខ្ពស់ ដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្ស ប្រសើរជាងមុន

identify

ជម្រុញឲ្យវិស័យឌីជីថលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសកម្ម

startup-wheel

ប្រភេទវិនិយោគ

មូលនិធិសម្រាប់អាជីវកម្មបែបឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត    នឹងវិនិយោគ ទៅលើក្រុមហ៊ុនបើកថ្មីនៅក្នុងវិស័យ ឌីជីថល ដែលនឹងដើរតួជា ម៉ាស៊ីនសំខាន់ៗក្នុងការលូតលាស់និង    ផ្លាស់ប្តូរវិស័យនេះនៅក្នុងប្រទេស។ ពួកយើងមានឆន្ទៈក្នុង    ការវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនេះ៖


logo

logo

ឱកាសជាច្រើន

  • DIGITAL ADVERTISING

  • FINANCIAL TECHNOLOGIES

  • DIGITAL COMMERCE & MARKETPLACES

  • DIGITAL ENTERTAINMENT & CONTENT

  • DISRUPTOR MODELS

    in the areas of Education, Transportation, Healthcare, Agriculture etc.

logo
logo
startup-wheel

តម្លៃរបស់យើង

មូលនិធិសម្រាប់អាជីវកម្មបែបឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត    ផ្តល់ឲ្យគុណ ប្រយោជន៍ច្រើនជាងមូលនិធិធម្មតា។ មូលនិធិនេះផ្តល់ការ គាំទ្រដ៏ច្រើនមហិមាដល់ក្រុមហ៊ុន ដែលទើបបើកថ្មីដោយប្រើប្រាស់ជំនាញវេទិកាទីផ្សារ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអតិថិជន របស់ស្មាត។


logo

logo
Support-IconsArtboard-1-1

ដើមទុនវិនិយោគ

ជាដើមទុនវិនិយោគខ្នាតធំលើកទីមួយ ដែលនឹងបណ្តាក់ទុនលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ទើបនឹងចាប់ផ្តើមបើកទ្វារថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

Support-IconsArtboard-1-1

ចែកចាយចំនេះដឹង

ចែកចាយចំនេះដឹងនៅក្នុងសហគមន៍សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាអេស៊ីយ៉ាតា (ADS) និង សហគមន៍ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មីផ្សេងៗទៀត

Support-IconsArtboard-1-1

សមត្ថភាពរាយសាយ

នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការរាយសាយដល់អតិថិជនចំនួន ៨ លាននាក់របស់ស្មាត ក៏ ដូចជាទទួលបានចំនេះដឹងជ្រៅជ្រះ ដែលអាចនឹងសូន្យអនាគតនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យា បាន។ គេក៏អាចប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងវេទិកាឌីជីថលផ្សេងៗផងដែរ។

Support-IconsArtboard-1-1

ទីផ្សារ

ប្រើប្រាស់ប្រេនដ៏ល្បីល្បាញ និងបណ្តាញទីផ្សារដ៏ទូលំទូលាយរបស់ស្មាត

Support-IconsArtboard-1-1

ការណែនាំ

មានឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានបទពិសោធន៍ ខ្ពស់ក្នុងវិស័យនេះ

logo
startup-wheel

ដំណើរការដាក់ពាក្យ

ប្រសិនបើអ្នកជាសហគ្រិនម្នាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យ និង សមត្ថភាព ហើយចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយ។ សូមបំពេញទម្រង់ បែបបទតាមអនឡាញដើម្បីចាប់ផ្តើមសន្ទនាជាមួយយើង។


logo

ដំណើរការដាក់ពាក្យ

rendered

បំពេញពាក្យ

ប្រសិនបើអ្នកគឺជាសហគ្រិនដែលមានទេព កោសល្យក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុននោះ សូមចាប់ ផ្តើមបំពេញពាក្យរបស់យើងនៅពេលនេះទៅ។

rendered

វគ្គជម្រុះ

ក្រោយពេលទទួលបានពាក្យចុះឈ្មោះ ពួកយើង នឹងធ្វើការជម្រុះ។ សមាជិក ក្រុមយើងមួយរូបនឹងទាក់ទងទៅអ្នក ដើម្បីរៀបចំការប្រជុំដើម្បីណែ នាំគ្នាមួយ។

rendered

ការប្រជុំណែនាំគ្នា

នៅក្នុងការប្រជុំណែនាំគ្នា ពួកយើងនឹងសួរអ្នក ពី ផលិតផល សេវាកម្ម ឬម៉ូដែលអាជីវកម្មរបស់ អ្នក ទីផ្សារ គូប្រកួត សមាជិកក្រុមការងារ និងកម្ម សិទ្ធិបញ្ញា។

rendered

រង្វាយតម្លៃ

ក្រុមវិនិយោគទុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាង ឆាប់រហ័ស តាមដែលពួកគេអាចធ្វើបាន។ វាអាចនឹងប្រើពេលពី ១ ទៅ ៣ ខែដោយ ផ្អែកទៅលើលក្ខណៈខុសៗគ្នារបស់ ការវិនិយោគទុននោះ។

rendered

ការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀង

ក្រោយពេលពួកយើងពេញចិត្តនឹងរង្វាយតម្លៃ ពួកយើងនឹងផ្តល់ឯកសារលក្ខខណ្ឌ (term sheet) និង ពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគ្រិន ដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ។ ក្រោយពេល ពួកយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង សហគ្រិននឹងទទួល បានប្រាក់វិនិយោគ ក្នុងរយះពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់។

logo
logo
រំកិល​ចុះ
Startup Rocket

ABOUT US

Smart Axiata Digital Innovation Fund (SADIF) is a fund created by Smart Axiata with Mekong Strategic Partners (MSP) to invest in products, business models and ecosystem enablers that use online / mobile platforms to develop, deliver or enable the delivery of content and services to the end customers


ទាក់ទងពួកយើង

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹង មូលនិធិសម្រាប់អាជីវ កម្មបែបឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាតអាស្យាតា រឺដំណើរ ការដាក់ពាក្យ សូមទាក់ទងមក៖
០១០ ​៦៤៦ ៨៩១
bk@mekongstrategic.com
www.sadif.com.kh
  • Smart
  • Mekong front